FRITAGELSE FRA IDRÆT

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne motiveres for fysisk aktivitet og, at deres fysiske, psykiske og sociale  udvikling fremmes.

Fritagelse for idræt kan imødekommes efter skriftlig henvendelse fra hjemmet, men reglen er, at man overværer timerne. 
Ved fritagelse over længere tid - ud over 4 uger - kan skolen forlange en lægeattest. Udgiften hertil betales af hjemmet.
Fritagelse for bad kan normalt ikke finde sted. Deltager eleven i  idræt, skal eleven også bade.

FRIHED
Skulle der være behov for at bede om frihed for barnet i anledning  af rejse eller lignende, kan det foregå på følgende måde:

- En enkelt dag - man henvender sig til klasselæreren.
- Mere end en dag - man henvender sig til skolelederen.